Svar:

Foreldrene har rett til å bli satt på søkerliste til den prioriterte barnehagen, selv om de har takket ja til plassen de er tilbudt.

Søkere som ikke har fått sitt første ønske oppfylt, har imidlertid rett til å bli satt på søkerliste ved denne barnehagen, jf. forskriften § 3 andre ledd. Retten til å bli satt på søkerliste gjelder uavhengig av om søker har akseptert den tilbudte barnehageplassen eller ikke.”

Dersom foreldrene ikke har fått første eller andre ønske oppfylt, kan de kreve en begrunnelse. Denne begrunnelsen kan også gis sammen med avslaget. Det er kun ved avslag på barnehageplass at foreldrene kan sende inn klage, evt dersom de har fått barnehageplass i en annen barnehage enn de hadde på prioriteringslisten.

Kommunen kan oppfylle retten til barnehageplass på tre måter:

  1. Barnet får sitt første ønske oppfylt
  2. Barnet får sitt andre ønske oppfylt
  3. Barnet får et tilbud om annen barnehage, men som likevel er i samsvar med § 12a.

Barnehageloven § 12a sier:

”Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen.”

Det er viktig å være klar over at dersom foreldrene takker nei, har de ikke rett til nytt tilbud. Det er heller ikke grunnlag for å klage når foreldrene har fått tildelt plass og de har motatt begrunnelse.