Svar:

Svar:
I forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 1 Maksimalgrense for foreldrebetalingen står det følgjande i første avsnitt:

Foreldrebetaling for en plass i barnehage skal ikke settes høyere enn en maksimalgrense. Betaling for kost kan komme i tillegg.

I Merknader til forskrift om foreldrebetaling i barnehager og til § 1 Maksimalgrense for foreldrebetalingen står det følgjande i tredje avsnitt:


Bestemmelsen fastsetter at betaling for kost kan komme i tillegg. Dette medfører at barnehageeier som har en foreldrebetaling lik maksimalprisen, i tillegg kan kreve betaling for måltider servert i barnehagen. Eventuelle kostpenger skal i så fall dekke barnehagens faktiske utgifter til måltidene (selvkost), og betaling for mat skal ikke være på et slikt nivå at barnehageeier tjener på dette. Departementet viser til barnehagelovens bestemmelser om foreldremedvirkning, jf. § 1 og reglene om barnehagens foreldreråd og samarbeidsutvalg.

Forskrifta er tydeleg på at barnehageeigaren kan krevje kostpengar i tillegg til makssats dersom barnehagen serverer mat i barnehagetida. Kostpengane skal i så fall dekkje faktiske utgifter, som betyr at barnehageeigaren ikkje kan ta meir betalt enn det barnehagen faktisk bruker på mat og drikke til barna.

Dersom barnehagen har tilsett ein kjøkkenassistent, kan utgiftene til lønn til denne assistenten takast med i berekninga av dei faktiske utgiftene til måltida. Kostpengeberekninga kan berre relatere seg til kjøkkenassistenten sitt arbeid med måltida i barnehagen (vår utheving).