For FUB handler kvalitet i barnehagen om et godt lekemiljø, hvor barndommens egenverdi vektlegges slik at lek, omsorg og uformell læring er framtredende. FUB har som grunnholdning at barn skal få være barn, og at barndommen og barnehagetiden har sin egen verdi. Barn skal møtes med respekt som likeverdige mennesker. Barnehagen har en egenfunksjon og ivaretar sentrale verdier. FUB mener at den norske barnehagemodellen må bevares, videreutvikles og fortsatt ha fokus på barnets opplevelser og erfaringer med livet. FUB ønsker å løfte fram verdier som foreldrene er opptatt av, slik som trygghet, omsorg, vennskap, deltagelse i lek, glede og uteliv.

Lek

Barnas muligheter til lek må hegnes om fordi lek har en verdi i seg selv, og fordi den er betydningsfull både som uttrykksform og som en arena for å lære. Barns læring og utvikling skjer gjennom lek, i leken opplever barna glede og mestring og får ta del i et fellesskap med andre. Leken gir barna erfaringer som både er viktig og som gjør at de kan utvikle egenskaper som gir kompetanse på ulike utviklingsområder.

FUB understreker at det er viktig at Rammeplanen gir rom for å se læring og utvikling som en dynamisk prosess mellom barns relasjoner, psykologiske og sosiologiske faktorer. FUB mener at både formelle og uformelle læringssituasjoner er viktig i barnehagen. Selv om barnehagene kan øke sin bevissthet om de uformelle læringssituasjoner og utnytte disse i enda større grad, er FUB kritiske til ”skolifisering” av barnehagene. Barnehagens allerede målrettede arbeid må fortsette. En god læringsarena kjennetegnes etter FUBs mening ved gode sosiale relasjoner og at barn får utvikle kompetanse i et trygt miljø. Etter FUBs mening er det psykososiale miljøet og barns opplevelse av trivsel og tilhørighet, helt grunnleggende og nødvendige faktorer for barns læringsmiljø.

Tilvenning

En god start i barnehagen innebærer at barnets individuelle behov er ivaretatt. For at barnet skal oppleve trygghet i barnehagen må tilvenningen skje gradvis. Noen barn trenger mer enn tre dager for å finne seg til rette, og for de aller minste bør det minimum settes av en uke. Barnehagen og foreldrenes arbeidsgiver må legge til rette for ulike behov og tilpasse seg de variasjonene som finnes.

Psykososialt miljø

Barnehagen må ha et godt psykososialt og fysisk miljø som er trygt og utviklende for det enkelte barn. FUB mener at det må lovfestes en egen bestemmelse som sikrer barnehagebarns fysiske og psykososiale miljø på linje med hva som gjelder for skolebarn i opplæringsloven kapittel 9a.

At barn plages i barnehagen er dokumentert gjennom flere undersøkelser og forskningsresultater, bl.a. i rapportene: ”Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena” ved Høgskolen i Hedmark, Oppdragsrapport nr. 9 – 2012, ”Barns medvirkning og trivsel i barnehagen” ved DMM/NTNU, Samfunnsforskning 2012 og "Hele barnet, hele løpet; Mobbing i barnehagen" fra UiA, Sørlandets Sykehus og Kristiansand kommune, 2015.

I rapporten Hele barnet hele løpet, mobbing i barnehagen (2015, defineres mobbing i barnehagen på følgende måte:

"Mobbing av barn er handlinger fra voksne og/eller barn som hindrer opplevelsen av å høre til, å være en betydningsfull person i fellesskapet og muligheten til medvirkning."

Barn som gjentatte ganger opplever negative hendelser i barnehagen, er overlatt til de voksnes tilstedeværelse og handlingskompetanse. De er prisgitt de voksnes evne til å se, tolke og handle. I rapporten fra prosjektet kommer det tydelig frem fra både foreldre og ansatte at mobbing i barnehagen finnes. Hele 67 % av de ansatte i barnehagen mener at mobbing skjer og 48 % av foreldrene tenker at mobbing finnes i barnehagen. 34 % av foreldrene svarer at de har opplevd at deres barn har vært involvert i saker knyttet til mobbing. Det betyr at mobbing er et svært aktuelt tema i barnehagesammenheng. FUB mener det er viktig å sette fokus mobbing som tema i barnehagen, og at de ansatte må ha kompetanse på hvordan forebygge, avdekke og stoppe mobbing. Temaet bør inngå som et tydelig avgrenset tema i barnehagelærerutdanningen.

Foreldre

God kvalitet utvikles ved at barnehagen etablerer en åpen og trygg dialog med foreldrene, der alle foreldre opplever å bli sett, hørt og inkludert. Barnehagen må involvere foreldrene i arbeidet både når det gjelder det enkelte barn og i sammenheng med barnehagen som et fellesskap. Saker som foreldrene skal involveres i kan være barnehagens satsingsområder og spørsmål knyttet til drift og omorganisering. Foreldrerådet og samarbeidsutvalget er fora for å drøfte saker som er viktige for foreldre. Et godt samarbeid mellom barnehage og foreldre kjennetegnes ved en åpen og god dialog.

Personalet

Personalet er den mest betydningsfulle faktoren for å sikre kvalitet i barnehagen, og de ansattes kunnskap, kompetanse og engasjement er avgjørende. FUB mener at alle ansatte i barnehagen må ha barnefaglig kompetanse, og mange nok og kompetente ansatte er den aller viktigste faktoren for god kvalitet i barnehagen. Det må være nok hender, fang og kompetanse til å gi barna den omsorgen og tryggheten de har behov for. Relasjonen og samspillet med personalet må støtte barnas utvikling. Den nasjonale bemanningsnormen i barnehagen er en minimumsnorm, og FUB er svært opptatt av at det er nok ansatte i barnehagen gjennom hele åpningstiden. 

FUB mener at det er en klar sammenheng mellom kvalitet og pedagogisk bemanning i barnehagen. Kravet om pedagogisk bemanning er derfor helt avgjørende.

Utformingen av barnas miljø må gjøres med tanke på hvordan barna best kan trives med utgangspunkt i barnehagens organisering, oppgaver og innhold. Barnas miljø både inne og ute må være helsefremmende og skape trivsel for barn og voksne.