Svar:

På lik linje med at barnehagene fremstår svært ulike, er også den enkelte barnehages uteområde forskjellige og ulikt utformet.

Kravene til barnehagens uteområde er hjemlet i lovverket. I barnehagelovens § 10. Godkjenning og Merknader til loven § 10. står det bl.a.:

"Barnehagens fysiske rammer, dvs. lokaler og uteområder, må være egnet for barnehagedrift." Det står videre: " Uteområder må utformes på en måte som tar hensyn til små barns behov for kroppslige utfordringer og som fremmer lek, læring og omsorg."

Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager mv. stiller som overordnet krav at barnhager skal være helsemessig tilfredsstillende. Det står også i merknaden til loven: "Barnehagens fysiske omgivelser må ha kvaliteter som stimulerer motorisk utvikling gjennom lek og fysisk utfoldelse, og som samtidig er trygge for barn i ulike aldersgrupper. Uteområdene må derfor være egnet, både i utforming og størrelse, for variert lek og utfoldelse under trygge forhold."

Igjen er det slik, at dersom barnehagens krav til f.eks. uteområdet ikke står i forhold til lovens og forskriftens krav, må dette meldes inn til barnehagens ledelse eller til kommunen som er barnehagens tilsynsmyndighet.

Som enkeltperson og gruppe kan foreldrene påvirke kommunens bestemmelser og vedtak via barnehagenes foreldreråd og/eller samarbeidsutvalg (SU), foreldrene kan også påpeke forhold ved barnehagens uteområde som ikke er tilfredsstillende i disse organene.