Svar:

Foreldrenes rett til medvirkning i barnehagen er regulert i barnehageloven §§ 1, 2 og 4.

I § 1 Formål står det i første avsnitt og setning:

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Foreldrene er en likeverdig samarbeidspartner og skal få si sin mening i alt som vedrører eget barn.

I § 2 Barnehagens innhold, niende avsnitt står det:

Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten.

Dette innebærer at også foreldrene har anledning til å påvirke innholdet i barnehagens årsplan og gjennom samarbeidsutvalget være med å godkjenne innholdet.

Videre står det i Departementets merknader til barnehageloven § 2, Andre ledd og to første setninger:

I andre ledd slås det fast at omsorgen og oppdragelsen i barnehagen skal skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Foreldrenes rett til medvirkning i barnehagen er også nedfelt i §§ 1 og 4.

§ 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg står det i siste avsnitt:

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

Blant saker av viktighet er årsplanen som skal fastsettes av samarbeidsutvalget. Loven understreker at begrepene forståelse og samarbeid dekker ulike sider ved kontakten mellom hjem og barnehage, der forståelse handler om respekt og anerkjennelse for hverandre og samarbeid om regelmessig kontakt.