Hva hvis barnet blir mobbet?

Henvendelsene kan dreie seg om barnehagens manglende informasjon til de involverte foreldrene, mangelfull evne til å løse mobbingen mellom barna og/eller manglende involvering av foreldrene i arbeidet med mobbing.

Hva slags rettigheter har foreldrene, og hva blir viktig i dette arbeidet?

Svar:

Arbeidet mot mobbing i barnehagen må ikke skje isolert i virksomheten, men alltid involvere foreldrene. I barnehagelovens § 1. Formål, står det at barnehagens arbeid med barna skal skje i nært samarbeid og forståelse med hjemmet, dette gjelder også arbeidet med mobbing.

På den ene siden er det viktig at barnehagen evner å møte og ta i mot foreldrene på en trygg måte, dersom foreldrene er bekymret for at mobbing skjer eller har vært vitne til dette. På den andre siden er det av stor betydning at barnehagens ansatte involverer alle berørte parter/foreldre, dersom det avdekkes mobbing blant barna. Foreldre kan be om samtale med barnehagens ansatte dersom de er bekymret og om å bli holdt løpende informert om arbeidet med å stoppe mobbingen.

Det er barnehagens hovedansvar å avdekke, forebygge og stoppe mobbing, men alle foreldre har et medansvar. Sammen bør barnehagens ansatte og foreldre arbeide fram en handlingsplan mot mobbing, for eksempel via samarbeidsutvalget, dersom barnehagen eller barnehageeier ikke allerede har en slik plan.