Forskningsrapporten Hele barnet, hele løpet; Mobbing i barnehagen (Lund, m.fl.2015), viser at både barn, ansatte og foreldre mener at det finnes mobbing i barnehagen. Det er likevel flere ansatte enn foreldre som sier at mobbing finnes. Foreldrene på sin side, har forventninger om at de ansatte avdekker og stopper mobbing.

Samtidig sier en av fire ansatte og foreldre at mobbing i barnehagen ikke finnes, noe som er alvorlig fordi det kan føre til at mobbing ikke avdekkes eller stoppes.

Rapporten bekrefter at lek og vennskap er det aller viktigste for barn i barnehagen, og i intervjuene med barna fremkommer det at barns opplevelse av vennskap og det å bli inkludert i lek er avgjørende for deres trivsel i barnehagen. De voksnes tilstedeværelse og engasjement i barnas lek, er derfor helt nødvendig.

I forskningsrapporten defineres mobbing slik: ”Mobbing av barn i barnehagen er handlinger fra voksne og/eller andre barn som krenker barns opplevelse av å høre til og å være en betydningsfull person for fellesskapet og muligheten til medvirkning”.

Dette understreker at alle voksne har et ansvar for å hindre at barn opplever å bli holdt utenfor. Barnehagen skal bidra til barnets trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverdi, og forebygge krenkelser og mobbing.

FUB er opptatt av at opplevelsen til den som mobbes og at barns opplevelser og følelser tas på alvor. Arbeidet mot mobbing må være et gjennomgående tema i barnehagehverdagen. I barnehagen legges grunnlaget for senere skolegang og yrkesliv. Å forebygge mobbing må derfor starte tidlig slik at barna utvikler gode holdninger og samspillsmønstre både her og nå og videre i livet.

FUB er part i Partnerskapet Mot Mobbing som skal bidra til å styrke ledere, barnehageansatte og foreldre, og spre kompetanse og kunnskap.