FUB sluttet seg i stor grad til disse beskrivelsene. FUB mente at mange av de utfordringene som ble beskrevet i NOUen i forhold til minoritetsspråklige barn, også gjaldt for samisk språklige barn bosatt utenfor det samiske kjerneområdet.

Gratis kjernetid

NOUen foreslo bl.a. økt deltakelse i barnehager gjennom gratis kjernetid 20t/u for alle barn. FUB mente økt deltakelse i barnehagene var en riktig vei å gå, men FUB var i mot gratis kjernetid. Dette fordi organiseringen av et deltidstilbud kan føre til en lite stabil hverdag for barn i barnehagen. For å sikre stabilitet og forutsigbarhet for alle barn, mente FUB det burde innføres gratis barnehagetilbud for samtlige barn fra fylte 5 år.

Utfasing av kontantstøtten

FUB viste til at kontantstøtten var omstridt politisk, men at den like fullt var viktig for mange familiers økonomi. FUB mente at kontantstøtten burde utfases, men at dette måtte skje parallelt med innføring av bestemmelsen om retten til barnehageplass for alle barn det året barnet fyller 1 år. I tillegg burde utfasingen skje gradvis, og FUB foreslo derfor at kontantstøtten kun skulle gjelde for barn inntil de fylte 2 år.

Utvikling av egnede kartleggingsverktøy

FUB vektla i sitt høringssvar hvor viktig god kommunikasjon og dialog med foreldrene er om kartlegging av barn. Utvalget var positiv til forslag om kartlegging i barnehagen, men mente at dette forutsatte at tiltaket ble fulgt opp med friske midler, at det ble avklart hvem som skulle foreta kartleggingen og hvordan kartleggingen skulle foretas.

Ellers handler NOUen og FUBs høringssvar bl.a. om styrking av kompetansen til tospråklig personale i barnehagen, utvikling av pedagogisk materiale på flere språk for barn i førskolealder og at flerkulturell og flerspråklig kompetanse integreres i alle typer førskolelærer- og lærerutdanninger. FUB støttet alle disse anbefalingene.