FUB støttet mange av Brennautvalgets forslag, men var også uenig med flere av dem.

Foreldrebetaling

Et av forslagene til utvalget var at reduksjon i foreldrebetalingen skulle prioriteres. FUB mente at det i stedet burde prioriteres å fjerne foreldrebetalingen for barnehagetilbudet for samtlige 5-åringer, og at hovedinnsatsen av skoleforberedende aktiviteter og eventuell kartlegging burde settes inn i løpet av dette året. FUB konkluderte derfor med at de ikke ønsket å prioritere gratis deltidstilbud til barn i alderen 3–5 år.

Barn uten barenhageplass

FUB var dessuten enig i at barnehagen vil nå de langt fleste barna med et pedagogisk tilbud før skolestart, men ga uttrykk for at de savnet en bredere diskusjon av eventuelle målrettede tilbud for de barna som ikke går i barnehage.

Barnehagens egenart

FUB understreket i sitt høringssvar til NOU 2010:8 at det er viktig å beholde den norske barnehages egenart. Videre mente FUB at læringstrykket skulle vente til skolen, at skolens oppgaver ikke skal overføres til barnehagen og at barn skal ha tid til å være barn.

Barnehagens pedagogiske innhold

FUB foreslo i sitt høringssvar at det i Rammeplan for barnehagen må beskrives hva som skal være det pedagogiske innholdet og tiltakene for de eldste barna i barnehagen. Dette for å forebygge at innholdet i det pedagogiske arbeidet for “skolestarterne” ikke blir skolifisert, men ivaretar hovedelementene som preger småbarnsalderen, nemlig lek, læring, aktivitet og omsorg. FUB var i tillegg skeptisk til utvalgets forslag til at det i rammeplanen settes mål for hva det enkelte barn skal utvikle av basiskompetanse, fordi barns modenhet og utvikling av for eksempel språk eller mer diffuse størrelser som sosial kompetanse er assymetrisk. FUB mente derfor at rammeplanen kun skal stille krav om hva barnehagen skal arbeide med, og ikke for hvordan barn skal utvikle seg.

Utdannelse og kompetanse

I tillegg støttet FUB utvalgets forslag om å innføre et varig system for etter- og videreutdanning for ansatte i barnehagesektoren, at minst 50 prosent av de ansatte i barnehagen må ha førskolelærerutdanning eller annen tilsvarende pedagogisk utdanning og at muligheten til dispensasjon fra utdanningskravet må innskrenkes og på sikt fjernes. I det siste forslaget mente FUB at dette må kombineres med et krav om etter- eller videreutdanning.