Svar:

Barn med nedsatt funksjonsevne kan ha behov for særskilt tilrettelegging av fysiske og personalmessige forhold i barnehagen, for eksempel ved at en voksen har kontinuerlig tilsyn med barnet. En slik tilrettelegging vil ofte medføre ekstrakostnader for barnhageeier. Men hvis det er vurdert slik at barnet av medisinske grunner må oppholde seg inne hele dagen, kan barnehagen ha rett til ekstra tilskudd fra kommunen i tillegg til det ordinære driftstilskuddet. Det er nemlig kommunen som har det praktiske og økonomiske ansvaret for at barn med nedsatt funksjonsevne får tilbud om plass i barnehage.

Dette er ikke en individuell rettighet for barnet, men midlene fordeles etter en konkret vurdering av behovet i den enkelte barnehage og hos det enkelte barnet. Kommunen fordeler så tilskudd på bakgrunn av søknader fra den enkelte barnehageeier. Barnehageeier må følgelig gjøre rede for og begrunne hvilke behov barnehagen har for ekstra ressurser grunnet barn med behov for ekstra støtte. Dette bør gjøres i samarbeid med foreldrene. Barnehageeier må også vurdere hvorvidt det skal innhentes ytterligere dokumentasjon fra andre sakkyndige instanser for å dokumentere behovet for ekstra ressurser i barnehagen.