Svar:

I barnehagelovens § 1 Formål, første setning, står det:

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Dette betyr at arbeidet med barnet i barnehagen skal gjøres i samarbeid og forståelse med barnets foreldre. Dersom barnehagen av ulike grunner ønsker å flytte over et barn under tre år fra småbarnsavdeling til storbarnsavdeling, er det av stor betydning at dette gjøres i samråd med barnas foreldre. Foreldrene må alltid tas med på råd når en slik overflytting er tenkt, hvor en nær dialog mellom barnehagen ansatte og foreldrene er helt avgjørende.

Foreldrene må alltid involveres i avgjørelsen og prosessen før en overflytting av barnet fra en avdeling til en annen gjennomføres. Barnets beste skal legges til grunn når det skal foretas endringer for barnet. Om barnets beste står det Barnekonvensjonen Art. 3 nr.1

Alle handlinger og avgjørelser som berører barnet, skal ha barnets beste som grunnleggende hensyn, jf. Grunnloven § 104 og barnekonvensjonen art. 3 nr. 1. Dette er et overordnet prinsipp som gjelder for all barnehagevirksomhet.

Dette grunnprinsippet skal danne utgangspunkt for alt samarbeid og kommunikasjon mellom foreldre og barnehage om barnet, slik at barnets behov og interesser blir ivaretatt.

Barnehageeier har en plikt til å vektlegge barnets beste:

Hensynet til barnets beste skal alltid komme i første rekke, veie tungt og i de fleste tilfellene være avgjørende for de beslutningene som fattes. I et vedtak og eller en avgjørelse fra barnehageeiers side, bør det også fremkomme hva som er barnets beste i beslutningen om å overføre barn under tre år til storbarnsavdelinger.

Kunnskapsdepartementet mener at barn regnes som tre år fra og med august det året det fyller tre år etter arealnormen. Dersom et barn under tre år flyttes fra småbarnsavdeling til storbarnsavdeling før barnet regnes som tre år, "teller" barnet som to barn over tre år. Dette får konsekvenser for arealnormen, dvs. det må være nok plass på storbarnsavdelingen til å ta imot barn under tre år da disse barna krever større plass enn barn over tre år, jf. Merknader til barnehageloven § 10. Godkjenning, første ledd