Svar:

I barnehagelovens § 1 Formål og første setning står det:

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Dette betyr at arbeidet med barnet i barnehagen skal gjøres i samarbeid og forståelse med barnets foreldre. Dersom barnehagen av forskjellige grunner ønsker å overflytte barn under tre år fra småbarnsavdeling til storbarnsavdeling, er det av stor betydning at dette gjøres i samråd med barnas foreldre. Foreldrene må alltid tas med på råd når en slik overflytting er tenkt, hvor en nær dialog mellom barnehagen ansatte og foreldrene er av største betydning.

Det er alltid fornuftig at foreldrene får et møte/en samtale med barnehagens ledelse før avgjørelsen om en overflytting gjennomføres. Barnets beste skal alltid ligge til grunn når det skal foretas en endring. Om barnets beste står det som følger i Rammeplanens innledning (forskrift til barnehageloven):

Ved alle handlinger som angår barn som foretas av myndigheter og organisasjoner, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.

Dette skal danne utgangspunkt for alt samarbeid og kommunikasjon mellom foreldre og barnehage, slik at barnets behov og interesser blir ivaretatt. I Barnekonvensjonen er barnets beste fremhevet som et viktig hensyn som skal vektlegges når det tas beslutninger som har betydning for barna.

Barnehageeier har en plikt til å vektlegge barnets beste:

Hensynet til barnets beste skal alltid komme i første rekke, veie tungt og i de fleste tilfellene være avgjørende for de beslutningene som fattes. I et vedtak og eller en avgjørelse fra barnehageeiers side, bør det også fremkomme hva som er barnets beste i beslutningen om å overføre barn under tre år til storbarnsavdelinger.

Ett barn under tre år ”teller” dessuten som to barn over tre år, dette må det også tas hensyn til dersom barna eventuelt skal overføres til storbarnsavdeling. I Høring – forslag til forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager av mars 2017, foreslår Utdanningsdirektoratet å forskriftsfeste at barn regnes som tre år fra august det året de fyller tre år. Inntil denne bestemmelsen er vedtatt, mener FUB dette danner grunnlaget for en veieldende norm for når barn under tre år regnes som tre år.