Svar:

Barnehager, uavhengig av eierform, er en servicetjeneste for brukerne, hvor brukerne i denne sammenheng er foreldre og barn. Brukerne av barnehagetjenesten betaler for denne tjenesten.

Barn er i barnehage av flere grunner, en av dem er fordi foreldre er avhengig av et offentlig godkjent, tilrettelagt og pedagogisk heldagstilbud for sine barn den tiden de selv er på jobb. Når barnehagen holder stengt, er det både naturlig og selvfølgelig at foreldrene mottar informasjon i god tid i forveien for å kunne planlegge alternativ barnepass, eventuelt for å forberede arbeidsgiver på at de må ta fri fra arbeidet. Hva som defineres som informasjon i "god tid i forveien", er nok relatvit, men det kan være fornuftig å avklare dette sammen med foreldrene.

Det er vanlig at barnehagen informerer om planlagt stengning av barnehagen i starten av barnehageåret og for hele barnehageperioden/-året, i form av en helårsplan for barnehagens åpningstider og feriestengning (dvs. f.o.m. 01.08. t.o.m. 30.06.). Det er heller ikke uvanlig at barnehagens vedtekter opplyser om dette. Det mest ideelle er at barnehagens ledelse allerede ved starten av barnehageåret har ferdige planer om hvilke dager barnehagen vil holde stengt i løpet av året, og allerede på dette tidspunktet informerer foreldrene om dette skriftlig. De fleste av foreldrene er avhengig av denne type informasjon, for å kunne planlegge fridager for barna sine i god tid i forveien og ordne med alternativ passordning.