Rutiner for dette formålet har lenge vært etterspurt av både foreldre og ansatte i barnehagene. FUB anbefaler å ta de nye  rutinene i bruk. Både avtalen og skjemaene er formålstjenelige og tilrettelagt for praktisk bruk og vil dessuten bidra til å gi barnehagen og foreldrene trygghet i hverdagen.

I tillegg til rutinebeskrivelser er det utarbeidet fire skjema som kan benyttes:

  • avtale om medisinering av barn i barnehage, skole og SFO
  • skjema for medisinoversikt
  • skjema for utlevering av medisiner fra barnehage til barnet og fra skole/SFO til eleven
  • skjema for mottak av medisiner fra foresatte til barnehage og skole/SFO.

Rutiner og skjemaer er veiledende, men departementene oppfordrer til at rutinene benyttes og eventuelt justeres etter lokale behov. Her er lenke til Nasjonale rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og skolefritidsordning, her finner du også rutiner og skjemaer til nedlasting.

Rundskrivet Håndtering av legemidler i barnehage, skole og skolefritidsordning fra 2008 beskriver ulike praktiske og rettslige sider ved håndteringen av legemidler.