Barnehagen skal være et tilbud til alle barn, og barn med samisk eller annen kulturell og språklig bakgrunn og barn med funksjonsnedsettelser skal ha et likeverdig og profesjonelt barnehagetilbud. FUB støtter i hovedsak det foreslåtte lovforslaget, men er skeptiske til forslaget om dispensasjon. Språk og språkforståelse er en grunnleggende ferdighet for alle som har med barnehagen å gjøre: barn, foreldre, ansatte og leder og barnehageeier.

FUB er glad for at det nå er foreslått en bestemmelse som sikrer at barn med ASK får hjemlet sine rettigheter. FUB har ved flere anledninger foreslått dette.