I sitt høringssvar til Kunnskapsdepartementet mente FUB at barn med lettere grad av funksjonsnedsettelser som oftest har godt utbytte av å bli integrert i en barnehageavdeling med adekvat fungerende barn - enten med en støttepedagog og/eller ved opprettelse av smågrupper rundt ett eller flere barn. Barn med alvorlige multifunksjonsnedsettelser vil kunne ha behov for å få et tilrettelagt tilbud i egne skjermede omgivelser (segregerte avdelinger) med kvalifisert personale.

I høringssvaret uttaler FUB seg også om at barn som har behov for ASK bør få en lovfestet rett til opplæring i og utvikling av sitt kommunikasjonsverktøy på samme måte som hørselshemmede barn har, jfr opplæringsloven § 2-6 (3). Utvalget støtter ikke forslaget om å innføre læringsboka som verktøy, men mener at sakkyndig vurdering er viktig for å få barnets behov tilstrekkelig opplyst.

Utvalget støtter at rett til spesiell tilrettelegging/spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder, flyttes fra opplæringsloven til barnehageloven. Men, utvalget støtter ikke forslaget om at individuell plan lovfestes i barnehageloven og opplæringsloven dersom intensjonen er å pålegge barnehagen ansvaret for å lede utarbeidelsen av planen.