NOUen behandler og uttaler seg om ny lovgivning for barnehagene, og FUB vurderer NOUen som svært betydningsfull og retningsgivende for revideringen av barnehageloven.

NOU tar for seg følgende tema:

  • Kapittel I. Barnehagens formål og innhold.
  • Kapittel II. Barns rettigheter.
  • Kapittel III. Foreldreråd og samarbeidsutvalg.
  • Kapittel IV. Barnehageeiers ansvar og oppgaver.
  • Kapittel V. Lokal barnehagemyndighets ansvar og oppgaver.
  • Kapittel VI. Fylkesmannens ansvar og oppgaver.
  • Kapittel VII. Bestemmelser om barnehagens personale, mv.
  • Kapittel VIII Familiebarnehager.
  • Kapittel IX. Spesialpedagogisk hjelp, tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne og tegnspråkopplæring.
  • Kapittel X. Forskjellige bestemmelser.

FUB har avgitt svar og merknader til samtlige lovforslag.