FUB ble for første gang oppnevnt av Kongen i statsråd 25.06.2010 og fungerte fra 1. august samme år. Medlemmene for perioden 2015–2018 ble oppnevnt av kunnskapsministeren 2. februar 2015. Deres periode ble forlenget med et år å grunn av flyttingen av sekretariatet fra Oslo til Bø i Telemark.

Sittende FUB ble oppnevnt av Kunnskapsdepartementet 20. desember 2019. 

FUB er et selvstendig rådgivende organ for og med foreldre med barn i barnehagen. FUB er også en høringsinstans for Kunnskapsdepartementet i saker om samarbeid mellom hjem og barnehage. Gjennom informasjon og veiledning overfor foreldrene, skal FUB styrke foreldreengasjementet og foreldreinnflytelsen i barnehagen. FUB skal jobbe etter følgende hovedmål:

"Samarbeidet mellom hjem og barnehage skal bidra til at alle barn i barnehage får et best mulig tilbud."

Du kan lese mer om FUBs mandat, arbeidsoppgaver og utvalget i menyen til venstre.