Svar:

Barnehagen har ikke myndighet til å pålegge foreldrene til opplyse om når barna skal sommerferie med frist allerede i slutten av februar. Dette er både umulig og urimelig når foreldrene ikke selv vet noe om egen ferie før 1.5.

I følge barnehageloven § 1. Formål, første setning, heter det seg at:

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Lovens formålsparagraf og første setning, legger opp til at alt arbeid med barn i barnehagen skal skje i samarbeid og forståelse med foreldrene. Det er viktig at barnehagen rådfører seg med for eksempel barnehagens foreldreråd eller samarbeidsutvalget, om når det kan være rimelig å forvente seg tilbakemeldinger fra foreldrene om barnas ferie. Barnehagens ledelse har selvfølgelig også en utfordring i forhold til å planlegge ferie for egne ansatte innen frirsten 1. mai. I dialog med foreldrene bør det kunne være mulig å finne fram til gjensidige og gode løsninger.