I Forskrift om pedagogisk bemanning § 1, med hjemmel i barnehageloven § 17a, står det som følger:

§ 1. Norm for pedagogisk bemanning

Det skal være minimum én pedagogisk leder per 14-18 barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år og barnas daglige oppholdstid er over seks timer. I barnehager der barna har kortere oppholdstid per dag, kan barnetallet økes noe per pedagogisk leder.

Dersom antall plasser i en barnegruppe hver dag er under 18 barn, tilsier dette en pedagogisk leder i full stilling. Er det likevel flere barn enn 18 i barnegruppa totalt, dvs. at mange har deltidsplass, innebærer det at barnehagen må ha to pedagogiske ledere. I svar fra Utdanningsdirektoratet til Utdanningsforbundet i brev 16.05.2012 skriver Utdanningsdirektoratet: Krav til pedagogisk bemanning når barna i barnehagen har redusert åpningstid: barn kan ikke kan dele en barnehageplass i relasjon til regelverket om pedagogisk bemanning.

Dersom antall barn varierer i løpet av uken og det eksempelvis er 16 plasser eller mindre tirsdag, onsdag og torsdag, mens det mandag og fredag er f.eks. 20 - 21 plasser i barnegruppen, hva da? Loven åpner ikke for å regne prosentandel av pedagogstilling pr barn noe som innebærer at det heller ikke er anledning til å regne prosentsnitt av barn gjennom uken. Slik det ser ut i dette eksempelet, er det krav om to pedagogiske ledere fordi det er mer enn 18 barn i barnehagen.

Det er imidlertid mulig å redusere den pedagogiske bemanningen når flertallet av barna har kortere daglig oppholdstid enn seks timer og antall barn er 20 barn (over tre år) eller færre. Det presiseres i merknadene til forskriften at å øke antall barn pr. pedagogisk leder kun må gjøres der det er forsvarlig og ikke gå på bekostning av kvaliteten på tilbudet og samarbeidet med barns hjem. Dersom barnehageeier foretar en vurdering om å redusere pedagogtettheten, må denne være skriftlig og må kunne framvises ved et eventuelt tilsyn. Det understrekes i Rundskriv Nr. F-4266/2011 at det ikke er noe i veien for å ha større pedagogtetthet enn det loven krever.

Det er to hovedmomenter å merke seg ved beregning av antall pedagogiske ledere:

  • Antall barn i barnehagen totalt
  • Antall pedagogiske ledere i barnehagen totalt

Uavhengig av antall barn de ulike dagene, skal det være to pedagogiske ledere når antall plasser i barnehagen totalt overstiger 18 plasser omregnet til plasser for barn over tre år. Begrunnelsen er at pedagogisk leder har et helhetlig ansvar for planlegging i samsvar med rammeplanen og innebærer omsorg for det enkelte barn, utvikling av det pedagogiske miljøet for barna, samarbeid med foreldrene og veiledning av det øvrige personalet. Pedagogens oppgaver er ikke kun knyttet til å ivareta ansvaret for barna som faktisk oppholder seg i barnehagen samtidig. Det er viktig å understreke at bestemmelsen om 9/18 barn per pedagogisk leder er en maksimumsbestemmelse og skal sikre et minimum av pedagogisk kompetanse i personalgruppen.

Antall pedagogiske ledere i forhold til antall barn, gjelder for barnehagens totale bemanning sett i forhold til det totale antall plasser i barnehagen. Dette er uavhengig av organiseringen i løpet av dagen, de ulike dagene eller om barna er sammen i aldershomogene grupper.

Det presiseres videre at styrerstillingen kommer i tillegg. Normen for pedagogisk bemanning, åpner ikke for å regne prosentandel av en pedagogstilling pr barn. Dette innebærer at selv ved mindre barnegrupper, skal det være en hel pedagogstilling i tillegg til styrerressursen:

Forskrift om pedagogisk bemanning:

§ 2. Styrers tid til administrasjon og ledelse

Styrerens tid til administrasjon og ledelse kommer i tillegg til normen for pedagogisk bemanning.

Det er videre anledning til å søke dispensasjon fra normen om pedagogisk bemanning. Små kommuner er særlig sårbare for svingninger i etterspørselen på barnehageplasser og det må være høyde for at barnehager med kapasitet kan ta inn barn som mangler barnehageplass Kommunen kan utøve skjønn i konkrete situasjoner. Det understrekes i forskriften at regelverket i slike tilfeller ikke må være til hinder for at det innvilges dispensasjon fra norm til pedagogisk bemanning. Samarbeidsutvalget ved den enkelte barnehage skal uttale seg og uttalelsen skal legges ved søknaden. Dispensasjon fra normen rettes til kommunen. Til grunn for en avgjørelse om dispensasjon legges det vekt på barnehagegruppas sammensetning og behov, barnehagens fysiske miljø og den totale bemanningen og kompetansen i barnehagen.

Forskrift om pedagogisk bemanning:

§ 3. Midlertidig dispensasjon

Eier kan søke kommunen om midlertidig dispensasjon fra denne forskrift § 1. Uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg skal legges ved søknaden.

Kommunen kan innvilge midlertidig dispensasjon fra denne forskrift § 1 for inntil ett år av gangen når særlige hensyn tilsier det.

Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen.

Ved en eventuell tilpasning til lovverkets presiseringer, må det skjeles til praksisen flere kommuner har hatt på området de siste årene Det er mange barnehageeiere og kommuner som har praktisert det å regne prosentvis andel av pedagogisk leder og slik sett drevet utenfor lovverket. Dette innebærer sannsynligvis antall pedagogiske lederstillinger mange steder må økes i barnehagene og kanskje også rekruttering til yrket. Kanskje kan dette delvis løses ved å tilby ABF (Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning). Dette kan også sikre overgangsordninger for den enkelte barnehage. Det er kommunens ansvar å sørge for at barna får et godt og forsvarlig barnehagetilbud. I departementets merknader til § 8 Kommunens ansvar heter det at kommunen som barnehagemyndighet skal sikre et helhetlig barnehagetilbud som er av god kvalitet og tilpasset lokale forhold og behov. Kommunen kan for eksempel ta initiativ til en god dialog med barnehageeiere samlet og å bli enige om tiltak både for barnehageeierne og kommunen. Pedagognormen skal først og fremst betraktes som en sikringsbestemmelse knyttet til barns behov for og rett til gode utviklings og aktivitetsmuligheter. Normen for pedagogisk bemanning i Norge er lav sammenliknet med andre land. Presiseringen som er kommet må ses i sammenheng med det øvrige regelverket og i lys av å tilby et barnehagetilbud av god kvalitet.