Pedagogisk bemanning

I barnehageloven § 17. a står det om pedagogisk bemanning:

Pedagogiske ledere må ha utdanning som barnehagelærer.

Videre står det i Forskrift om pedagogisk bemanning§ 1. at det skal være minimum én pedagogisk leder per 14-18 barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år og barnas daglige oppholdstid er over seks timer.

Den øvrige bemanning

I barnehageloven § 18. Grunnbemanning står det at bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Videre er det bestemt ved lov at den enkelte barnehage skal ha minst èn ansatt per tre barn når barna er under tre år og èn ansatte per seks barn når barna er over tre år. Barn skal regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år.

 

Hva er tilstrekkelig bemanning?

Loven åpner for muligheten til å drøfte og vurdere hva som til enhver tid er tilstrekkelig i forhold til antall ansatte på den enkelte avdeling/base/barnehage. Hva som er tilstrekkelig må vurderes ut fra barnegruppens størrelse og barnas behov. Det er barnehageeier som har ansvaret for at den totale bemanningen i barnehagen er tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.

Samtidig er det fra 1.8.2019 bestemt ved lov at alle barnehager skal fylle kravene om en bemanningsnorm jf. § 18 i barnehageloven.

Når er den pedagogiske virksomheten tilfredsstillende?

Med begrepet tilfredsstillende pedagogisk bemanning menes at barnehagen skal drives i samsvar med de krav til formål og innhold som framgår av §§ 1, 2 og 3 i barnehageloven og Rammeplan for barnehagen.