Offentlig dokument

Barnelister, fødselsnummer og bilder kan ikke uten videre utleveres. Lister over barn i barnehager er etter den nye offentlighetsloven med forskrift, som trådde i kraft 1. januar 2009, et offentlige dokument. Hovedregelen er da at så lenge listene bare inneholder navn, adresse, telefonnummer og eventuelt fødselsnummer, er hele listen offentlig og kan oppgis ved krav om innsyn.

Når taushetsplikten gjelder

Taushetsplikten vil likevel gjelde dersom noen av barna har hemmelig telefonnummer eller adresse, eller dersom adressen røper et forhold som kan anses som personlig, for eksempel at vedkommende bor på en barnevernsinstitusjon. Dersom det i listen kommer frem informasjon om at barnet får tilrettelagt opplegg på grunn av ulike former for handikap eller atferdsproblemer, vil taushetsplikten også gjelde. På grunn av den reelle faren for at personopplysninger kommer på avveier, råder Datatilsynet barnehagene til å vurdere behovet for og rutinene ved bruk av slike lister.

Kan barnehagen kreve å få barnets og foresattes fødselsnummer?

Barnehagen må ha barnets fødselsnummer (11 siffer) i sitt register. Denne opplysningen trengs til entydig identifisering av barnet. Barnehagen kan registrere foresattes fødselsnummer dersom barenhagen har saklig behov for dette i forbindelse med administrasjon av barnehagen. For eksempel kan dette være aktuelt i forbindelse med betaling for barenhageplassen. Dette er fordi utgiftene kan trekkes fra på skatten, og derfor inberettes til skattemyndighetene. Dersom fødselsnummer registreres kun fordi systemet er lagt opp slik, er ikke kriteriet om saklig behov oppfylt. Hvis den som ber om fødselsnummer ikke kan vise til en lovhjemmel, eller ikke har et saklig behov, kan man nekte å gi fra seg opplysningene.

Kan barnehager filme og fotografere barna?

Dagligdagse gjøremål som filmes eller fotograferes for å studere samspillet mellom barn og voksne, vil verken være melde- eller konsesjonspliktig. Det bør heller ikke by på noe problem om barnehageansatte tar bilder av barna for å henge opp i klasserommet/barnehageavdelingen. Dersom man skal utlevere videoopptak eller bilder til foreldrene, kreves samtykke fra de foresatte til barna på videoen/ bildet. Om man filmer eller fotograferer enkeltbarn for å for eksempel studere adferdsvansker, vil det kreve samtykke fra de foresatte. Denne bruken vil som regel være konsesjonspliktig. Vedvarende eller reglemessig kameraovervåking av barnehagen i åpningstiden vil som utgangspunkt være forbudt. Utenom åningstid kan overvåking skje hvis vilkårene i personopplysningsloven er oppfylt.

Kan barnehagen legge ut bilder av barna/elevene på internett?

Bilder av barn er likestilt med personopplysninger. Dersom man publiserer bilder på Internett krever dette samtykke fra barnets foresatte. Samtykke kreves forøvrig også for publisering av bilder av ansatte på Internett.

Er barnehagen ansvarlig for publisering av opplysninger om barna i pressen?

Journalistisk virksomhet er unntatt store deler av personopplysningsloven. Ved intervju og fotografering er det barnet og dens foresatt, og ikke barnehagen, som gir fra seg opplysninger. I slike tilfeller er det andre lover enn personopplysningsloven som gjelder. Pressens etiske komité kan blant annet være aktuelt her. Alle journalister må følge "Vær varsom-plakaten", der det blant annet gis retningslinjer om intervju av barn.

 

 

 

Her kan du lese mer om personvern for barnehage og skole (GDPR)