FUBs hovedmål:

FUBs mandat er å jobbe etter følgende hovedmål:
"Samarbeidet mellom hjem og barnehage skal bidra til at alle barn i barnehage får et best mulig tilbud."

FUB ble oppnevnt av Kongen i statsråd den 25.06.2010, og utvalget har vært aktivt siden 01.08.2010. FUB er et selvstendig rådgivende organ og en høringsinstans for Kunnskapsdepartementet i saker om samarbeid mellom hjem og barnehage. FUB skal gjennom informasjon og veiledning overfor foreldrene, styrke foreldreengasjementet og foreldreinnflytelsen i barnehagen.

Med jevne mellomrom går FUB ut i pressen med saker av aktualitet i forhold til barnehageområdet.