Foreldre har både rett og plikt til medvirkning og påvirkning av barnehagetilbudet. Det er først og fremst barnehageloven som regulerer rettigheter foreldre/foresatte har i forhold til egne barn og barnehage. Men, også barneloven regulerer foreldreansvaret, det samme gjør FNs barnekonvensjon punktene 5 og 18.