Tønsberg kommunes sammenslåing av barnehager

I 2009 ble Tønsbergs 17 kommunale barnehager samlet i seks virksomheter som ledd i kommunens innsparing. Det medførte at også samarbeidsutvalgene ble slått sammen fra 17 til seks utvalg. Det ble reist tvil om lovligheten av en sammenslåing fordi barnehageloven pålegger hver barnehage å ha et samarbeidsutvalg. Kunnskapsdepartementet har tidligere uttalt at Tønsberg har beveget seg utenfor loven. Dette påpekte også FUB i et møte med Tønsberg kommune i januar 2011.

Departementet stadfester lovens krav

Våren 2011 bekreftet departementet sin uttalelse. FUB er svært glad for at Kunnskapsdepartementet nå har stadfestet at lovens krav er gjeldende og at Fylkesmannen i Vestfold har bekreftet dette overfor Tønsberg kommune. Samarbeidsutvalget skal sikre og arbeide for ett godt samarbeid mellom foreldrene og barnehagen. Dette er helt avgjørende for at foreldrene skal få en reell og god medvirkning i barnehagens hverdag.

Foreldremedvirkning og behov for samarbeidsutvalg

FUB fulgte denne saken nøye i 2011 fordi den er av prinsipiell karakter og helt grunnleggende i forhold til foreldremedvirkning. En god dialog mellom foreldre og barnehage er avgjørende for å sikre trivsel og god kvalitet for barna. Denne beslutningen er gjeldende for alle barnehageeiere. Kommuner og private barnehageeiere kan ikke rasjonalisere bort samarbeidsutvalgene i barnehagene.