FUB mener at barnehagens sikkerhetsrutiner må være godt gjennomarbeidet og kjent for alle ansatte og at sikkerhetsopplæringen må styrkes.

Rundt om i landets ca. 6 000 barnehager er forholdene veldig ulike både det når det gjelder størrelse, beliggenhet og sikkerhet. Dessverre skjer det av og til alvorlige ulykker i barnehagen som i tillegg får stor medieoppmerksomhet.

Det skjer imidlertid daglig småulykker i barnehagene, noen av disse krever lege og/eller tannlegebehandling. Med god kompetanse på sikkerhet kan personalet i større grad være føre var, forebygge og redusere omfanget av skader.

Det vil likevel alltid skje mindre uhell og skader blant barna, dette er en del av det å vokse opp, utforske og erfare. Den store framveksten av barnehager bør føre til et økt ansvar for barnehageeiere og kommunene som er tilsynsmyndighet.

FUB mener at kravene om sikkerhet i barnehagen må skjerpes ved at det kreves dokumentasjon på at alle ansatte har grunnleggende sikkerhetsopplæring på alle områder som kan innebærer en ulykkesrisiko for barna. Den enkelte barnehage må i tillegg ha gode og nedskrevne sikkerhetsrutiner for hvordan forebygge og håndtere ulykker.

Nok ansatte gjennom hele barnehagedagen er en viktig faktor i seg selv for å kunne ivareta sikkerheten generelt i barnehagen. I tillegg er det avgjørende hvordan bemanningen brukes og organiseres for å at de ansatte i størst mulig grad er der barna er.

Men, uansett hvor gode barnehageansatte er på å forebygge ulykker og skader, og uansett hvor mange ansatte som er på jobb samtidig, vil det alltid være en utfordring å være alle steder barna er til enhver tid.

Les mer om dette i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.

Du kan også finne mer i denne veilederen for miljø og helse i barnehagen fra Helsedirektoratet.