Tidlig informasjon til barnehagen

Når det skjer noe spesielt i barnets familie, som for eksempel dødsfall, alvorlig sykdom eller skilsmisse, så er det viktig at barnehagepersonalet blir informert så tidlig som mulig.

Det finnes i dag stor kunnskap om barns ulike reaksjoner ved samlivsbrudd. Dersom barnehagen får vite om slike hendelser så raskt som mulig, kan de ansatte hjelpe og støtte barna og familien i en vanskelig tid. 

Holde fokus på barnet

Barnehagelovens § 1. Formål fastslår følgende:

”Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.” Formålsparagrafen understreker at barnehagen skal samarbeide tett med foreldre om forhold som vedrører barna.

Det beste foreldrene kan gjøre ved et samlivsbrudd, er å holde barnet utenfor konflikten som noen ganger oppstår mellom mor og far. Når et brudd er et faktum, er det viktig at foreldrene sammen med barnehagen kommer fram til gode rutiner for det videre samarbeidet med begge foreldrene. Dette kan handle om alt fra omsorgsdeling mellom de to hjemmene, til praktiske løsninger med hensyn til klær og utstyr.

Garderobevettregler

Garderoben i barnehagen er en viktig overgangsarena for barna. Her tar de avskjed med mamma eller pappa og skal settes i gang med aktiviteter av en barnehageansatt. Slike overganger kan være krevende for noen barn. Derfor bør fokuset hos de voksne rettes mot barnet.

Garderoben er et sted som bør være mest mulig fritt for upassende voksenprat, det være seg jobbrelaterte samtaler i mobiltelefon eller dårlig snakk om andre barn og voksne. På samme måte bør garderoben være fri for ”baksnakking” om eks-ektefeller/-samboere. Denne typen samtaler mellom foreldre og ansatte vil fort snappes opp av barna, og bidra til ytterligere forvirring , utrygghet og lojalitetskonflikt.

Foreldremøter

Selv om foreldre velger å skille lag og bo hver for seg, vil samarbeidet omkring deres felles barn vedvare. Dette fordrer kommunikasjon og dialog mellom foreldrene. Så langt det er mulig bør foreldrene som har skilt lag, stille til samme foreldremøter. Dette vil bidra til likeverdig informasjon.

Foreldresamtaler

Felles foreldresamtaler med barnehagen er et sterkt signal om at barnehage og foreldrene ønsker videre konstruktivt samarbeid til barnets beste. Dersom konflikten mellom foreldrene er svært vanskelig og omfattende, kan det være best å kalle mor og far inn til separate samtaler.

Det er viktig at barnehagen har rutiner som sikrer at begge foreldrene får samme informasjon og blir trukket inn i samarbeidet etter et samlivsbrudd.

Fakta: "Barn og samlivsbrudd", PedLex