Tidlig informasjon til barnehagen

Når det skjer noe spesielt i barnets familie, som for eksempel dødsfall, alvorlig sykdom eller skilsmisse, så er det viktig at barnehagepersonalet blir informert så tidlig som mulig.

Det finnes i dag mye kunnskap om barns ulike reaksjoner ved samlivsbrudd. Dersom barnehagen raskt får vite om slike hendelser, kan de ansatte tidlig hjelpe og støtte barna og familien i en vanskelig tid. 

Holde fokus på barnet

Barnehagelovens § 1. Formål fastslår følgende:

”Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.” Formålsparagrafen understreker at barnehagen skal samarbeide tett med foreldre om forhold som vedrører barna.

Det beste foreldrene kan gjøre ved et samlivsbrudd, er å holde barnet utenfor konflikten som noen ganger oppstår mellom mor og far. Når et samlivsbrudd er et faktum, er det viktig at foreldrene sammen med barnehagen kommer fram til gode rutiner for det videre samarbeidet med begge foreldrene. Dette kan handle om alt fra omsorgsdeling mellom de to hjemmene, til praktiske løsninger med hensyn til klær og utstyr.

Garderobevettregler

Garderoben i barnehagen er en viktig overgangsarena for barna. Her tar de avskjed med mamma eller pappa og skal settes i gang med aktiviteter sammen ansatte og andre barn. Slike overganger kan være krevende for noen barn. Derfor bør oppmerksomheten og fokuset hos de voksne rettes mot barnet.

Garderoben er et sted som bør være mest mulig fritt for upassende "voksenprat", det være seg jobbrelaterte samtaler i mobiltelefon eller dårlig snakk om andre barn og voksne. På samme måte bør garderoben være fri for ”baksnakking” om tidligere ektefeller/-samboere. Denne typen samtaler mellom foreldre og ansatte vil fort snappes opp av barna, og bidra til ytterligere forvirring , utrygghet og lojalitetskonflikt.

Foreldremøter

Selv om foreldre velger å skille lag og bo hver for seg, vil samarbeidet omkring deres felles barn vedvare. Dette fordrer kommunikasjon og dialog mellom foreldrene. Så langt det er mulig bør foreldrene som har skilt lag, stille til samme foreldremøter. Dette vil bidra til likeverdig informasjon.

Foreldresamtaler

Felles foreldresamtaler med barnehagen er et sterkt signal om at barnehage og foreldrene ønsker videre konstruktivt samarbeid til barnets beste. Dersom konflikten mellom foreldrene er svært vanskelig og omfattende, kan det være best å kalle mor og far inn til separate samtaler.

Det er viktig at barnehagen har rutiner som sikrer at begge foreldrene får samme informasjon og blir trukket inn i samarbeidet etter et samlivsbrudd.

Fakta: "Barn og samlivsbrudd", PedLex

Mari Trommald, direktør i Bufdir og FUB-leder Marie Skinstad-Jansen
Mari Trommald, direktør i Bufdir t.v. og FUB-leder Marie Skinstad-Jansen

Temamøter for personalet

Temaheftet "Barn og brudd" nevnt ovenfor ble laget i samarbeid med Barne-, ungdoms og familiedirektoratet i 2015 og gir informasjon og råd til barnehager som møter familier i brudd.

Heftet tar for seg hvordan barnehagen kan beholde et godt samarbeid med begge foreldre og hvordan de ansatte kan ivareta barnets beste i en slik situasjon.

På bakgrunn av dette temaheftet er det laget en presentasjon med samme tittel som kan brukes i barnehager som ønsker å arbeide med temaet blant de ansatte.

Presentasjonen Barn og brudd er et utgangspunkt, men barnehagen kan selv legge inn kommentarer i presentasjonen og oppdatert informasjon og kunnskap på feltet.

FUB håper barnehagene kan få glede av opplegget i for eksempel personal- og temamøter i barnehagene. Lykke til med bruken, og ta gjerne kontakt med FUB dersom der er noe dere lurer på.