Forskning på mobbing i barnehagen:

NTNU samfunnsforskning observerte og intervjuet 170 barn i 17 forskjellige barnehager i Sør-Trøndelag i 2012. De fant ut at 12 % av barna oppga at de ofte ble plaget av andre barn i barnehagen.

Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Hedmark ved Thomas Nordahl, gjennomførte i 2012 en stor undersøkelse i 70 barnehager. Nordahl konkluderer på bakgrunn av undersøkelsen med at barn i barnehage opplever mobbing og krenkelser.

Prosjektarbeidet "Hele barnet, hele løpet; Mobbing i barnehagen" konkluderer også med at ekskludering og utenforskap foregår i barnehagene, og at i alle barnehagene forskerne besøkte, ble det observert 1 - 2 barn som var ekskludert fra lek med de andre barna. Omtrent halvparten av barna som ble intervjuet i prosjektet har forklaringer på hva mobbing er, og at lek og vennskap er det viktigste for alle barn.

Hva kan defineres som mobbeatferd?

Det kan noen ganger være vanskelig å skille mellom erting og mobbing. Men, når erting foregår over tid, er rettet mot det samme barnet og det er en systematikk i ertingen, så har ertingen gått over til å bli mobbing. Fra forskningsarbeidet Hele barnet, hele løpet; Mobbing i barnehagen, defineres mobbing som handlinger fra voksne og/eller andre barn som krenker barnets opplevelse av å høre til og være en betydningsfull person for fellesskapet.

Barn som blir mobbet og barn som mobber trenger hjelp og veiledning av tydelige og trygge voksne. Det er ikke nok med programmer og planer i forhold til mobbing, de voksne rundt barna må sette ord på at mobbing og trakassering skjer. I tillegg må de voksne i barnehagen ha et system for hvordan mobbing skal håndteres og vise barna at de tar dette på ramme alvor. Mobbing går ikke over av seg selv og de voksne rundt barna må aldri tillate seg  en "vente-og-se" holdning.

De voksnes ansvar

Det er alltid de voksnes ansvar å avdekke og forebygge mobbing. Det er når de voksne, barnehageansatte og foreldre, er sammen med barna at de oppdager hva som foregår mellom barna. Dan Olweus (psykolog og professor) kommer med følgende råd når de voksne oppdager mobbing og trakassering mellom  barn:

  1. Inngripen: Ikke gå forbi barn som plager hverandre, da tror den som blir plaget eller mobbet at du aksepterer denne type atferd. Ikke spør hva som har skjedd, men sett konkrete ord på det du faktisk har sett.
  2. Si til barna at dette ikke er akseptabelt: snakk direkte til barna og møt blikkene deres. Ikke vær emosjonell, men nøytral i ditt budskap. Vær tydelig!
  3. Vær en voksen som barna vet at bryr seg. Den som blir plaget eller mobbet og den som plager eller mobber, trenger en sterk og tydelig voksen som både støtter og sier i fra.