I sitt notat uttrykker FUB at vi er glad for økt innsats for de minste barna i stortingsmeldingen. FUB er åpen for bruk av kartlegging i barnehagen, men er opptatt av rammene for kartleggingen og er spent på hvilket kartleggingsverktøy ekspertgruppen som er nedsatt vil anbefale. FUB gir i tillegg uttrykk for at vi er glade for at kartleggingen skal være en frivillig ordning, slik at foreldrene kan velge om de vil at deres barn skal kartlegges eller ikke.

FUB påpeker i notatet behov for å styrke den spesialpedagogiske kompetansen og at flere små barn får oppfylt sine rettigheter til spesialpedagogisk hjelp. FUB mener at det må komme på plass enhetlige krav som ivaretar alle barn med sammensatte funksjonsvansker, og at det må kunne forventes at alle foreldre får et godt tilbud til sitt barn der de er trygge på at barnet blir godt ivaretatt.

FUB har stilt seg kritisk til forslaget om å omorganisere Statped i fire spesialpedagogiske regionssentre.