I august kontaktet Opinion over 1000 foreldre fra hele landet for å spørre dem om bemanning i barnehagen, hvor opptatt vi er av hvem som jobber i barnehagen, hva som må til for å heve kvaliteten og hvordan foreldre synes barnehagen fungerte etter gjenåpningen i vår. Hele ni av ti svarte at de var fornøyde med barnehagen sin og bare seks prosent var misfornøyde. Ikke overraskende sier så godt som alle foreldrene at antall ansatte per barn i barnehagen er viktig for dem. 

- Det er selvsagt gledelig at så mange sier at de er fornøyde, men i FUB er vi opptatt av å lytte til foreldrene som sier at de ikke er fornøyde også. Det er jo denne gruppa som ringer oss for å be om råd, sier FUB-leder Einar Olav Larsen. 

I FUBs tiårige historie har bemanning ligget helt i toppen av rådgivningsstatistikkene hvert år. Spørreundersøkelsen bekrefter at foreldrene er opptatt av temaet. 93 prosent melder om at det er viktig å vite hvem som jobber på avdelingen, og nesten for nesten like mange (86 prosent) er det viktig å vite hvor mange som jobber på barnets avdeling. Samtidig melder alle foreldre at det er viktigere å vite hvem som jobber på avdelingen til barna enn hvilken kompetanse de som jobber der har. Kompetanse er allikevel viktig. Sju av ti mener det er viktig å kjenne kompetansen til de ansatte.

ansatte.jpg

 

Vet hvor mange som er på jobb

Foreldrene melder også om en god oversikt over hverdagen. 20 prosent svarer at de alltid vet hvor mange som er på jobb i sitt barns avdeling - 63 prosent vet ofte hvor mange som er på jobb på avdelingen eller basen. 

- Det at så mange som 83 prosent av foreldrene rapporterer at de alltid eller ofte vet antall ansatte som er på jobb i sitt barns avdeling tyder på at barnehagene kommuniserer godt ut hvem som er på jobb til enhver tid, sier FUB-lederen, men tillater seg allikevel å være litt kritisk:

- En spørreundersøkelse i Barnehage-Norge fra 2019 viste at halvparten av barnehagene har full bemanning 4-5 timer per dag, mens en tredjedel har full bemanning 2-3 timer eller mindre. Vi kan jo lure på om vi foreldre egentlig vet om hvor mange som er sammen med barna våre til enhver tid. Så viser jo også undersøkelsen at 20 prosent sjelden eller aldri vet hvor mange som har ansvaret for sitt barn på sin avdeling. Det blir ganske mange tusen barn, med tanke på at vi har med et representativt utvalg å gjøre. Vi i FUB er tydelige på at vi ønsker at bemanningsnormen skal gjelde per avdeling eller base - ikke per barnehage. Vi hører ukentlig fra foreldre og barnehagesektoren om  barnehager som oppfyller bemanningsnormen, men som sliter daglig med for få voksne per barn ute på avdelingene.  

Slik vil de heve kvaliteten

På spørsmål om hvilke tiltak som er viktige for å heve kvaliteten på barnehagetilbudet til barna er det bemanning som ligger på topp. 45 prosent svarer at bemanning er det viktigste kvalitetshevende tiltaket. Deretter sier 37 prosent at mer organisering av mindre grupper er viktig, mens 32 prosent ønsker mer kompetanse hos de ansatte. 

Kvalitetshevende tiltak for barnehagetilbudet: 

  • Bedre bemanning -                                                        45 prosent
  • Mer organisering av mindre grupper -                           37 prosent
  • Mer kompetanse hos de ansatte -                                 32 prosent
  • Flere pedagoger på hver avdeling -                               31 prosent
  • Spesialpedagog i hver barnehage -                               24 prosent
  • Ulike yrkesgrupper i barnehagen -                                21 prosent
  • Bruk av mer kompetente vikarer enn i dag -                 18 prosent
  • Mer bruk av vikarer ved sykdom enn i dag -                 17 prosent
  • Mer foreldreinvolvering i barnehagens arbeid  -           13 prosent 

På enkeltområder skiller de misfornøyde seg tydelig ut fra de fornøyde foreldrene. De er enda klarere på at bedre bemanning må til for å heve kvalitetn, dessuten ønsker de misfornøyde foreldrene seg flere pedagoger i barnehagen og bruk av mer kompetente vikarer. 

- De som er fornøyde har ofte tillit til at barnehagen har god kvalitet på de fleste områdene, men er man misfornøyd blir det fort omvendt. Man finner gjerne mangler på flere områder og man har også en tro på at mer foreldreinvolverng i barnehagens arbeid skal føre til bedre kvalitet. 18 prosent av de som er misfornøyde med barnehagen har troen på at mer foreldreinvolvering vil bidra til høyere kvalitet i barnehagen, mens blant de fornøyde sier 13 prosent at mer foreldreinvolvering vil øke kvaliteten. At mer foreldreinvolvering havner totalt sett havner nederst på lista kan tyde på at samarbeidet med hjemmet er bra i mange barnehager, sier FUB-lederen. 

regnbue.jpg

Slik slo korona inn

Et annet område undersøkelsen går innom er tiden etter gjenåpningen av barnehagen våren 2020. En av fire foreldre svarer at de var mer fornøyd med kvaliteten i barnehagen i koronaperioden, sammenlignet med før korona. 18 prosent var mindre fornøyd med kvaliteten, mens majoriteten (47 prosent) i dette tilfellet sier at de var verken mer eller mindre fornøyd. De med barn over tre år oppgir i større grad at de var mer fornøyd enn de med mindre barn.

- Spørsmålet om kontakt og dialog med de ansatte forteller oss at foreldrene var fornøyd med å bli møtt av ansatte i porten ved henting og levering. De satt også pris på dialogen og kontakten med de ansatte i perioden etter gjenåpninga. FUBs forrige undersøkelse viste at det enkelte steder hadde vært liten kontakt mellom foreldre og barnehagen under nedstegningen, men det er tydelig at kontakten og dialogen tok seg godt opp da barnehagen startet opp igjen. Det er positivt, sier Larsen. 

På spørsmål om hvilke forhold man var mest fornøyd med i barnehagen i koronatiden haket 54 prosent av på alternativet "jeg og barnet mitt ble møtt og pratet med de ansatte ved levering", mens 49 prosent fremhever at de ble møtt ved henting.

Villige til å melde inn

Et annet tema som har blitt aktualisert i forbindelse med pandemien er åpningstider. 68 prosent av de spurte melder om at de har et behov for mellom sju og ni timer åpningstid i barnehagen. Her er det verdt å nevne at flere menn enn kvinner oppgir at de har behov for mer enn ni timers åpningstid. 13 prosent av de spurte sier at de trenger mellom ni og ti timer, mens kun ett prosent trenger å ha barnet i barnehage mer enn ti timer. 15 prosent svarer at de klarer seg med mellom seks og sju timer.  De som har behov for mindre enn åtte timers åpningstid, oppgir også i noe større grad at de var mer fornøyd i koronaperioden, sammenlignet med de som har behov for lengre åpningstid. 

Et annet punkt som stadig hyppigere blir diskutert nå som flere barnehager legger ut og ber om informasjon via apper, er hvorvidt foreldrene er villige til å melde inn faste tidspunkt for når barnet leveres. Her svarer majoriteten, hele 53 prosent at de er villige til å melde inn og avtale mer faste tidspunkt enn det de gjør i dag. 31 prosent sier nei til dette - 16 prosent svarer vet ikke. 

- Kanskje litt overraskende at så mange sier seg villige til å avtale faste tidspunkt. Samtidig sier en tredjedel nei og begrunner dette med at de er avhengig av fleksibilitet. Andre melder at de forventer fleksibilitet fra barnehagen, mens noen sier at det blir for komplisert og vanskelig å melde inn. Vi skal respektere de som sier at de ikke ønsker dette, men samtidig er det interessant å se hvor mange som synes at det er ok å melde inn. Dette sier noe om at terskelen for å melde inn har blitt lavere, sier Einar Olav Larsen og minner om at godt hjem-barnehage-samarbeid er nøkkelen uansett hvilke behov man måtte ha.  

Hele undersøkelsen finner du her

LES OGSÅ: Liten kontakt hjem-barnehagen under stenging, men foreldre fornøyde