Svar:

Til spørsmålet om SU har innsyn i disse sakene, er svaret at medlemmene i utvalget i utgangspunktet ikke har dette. Samarbeidsutvalget er ikke arbeidsgiver og skal ikke behandle personalsaker.

I barnehageloven § 4 heter det:

”Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.”

Samarbeidsutvalget skal forelegges saker som er av betydning for foreldrene (Barnehageloven, del 4 merknader). Det er derfor ikke noe i veien for at samarbeidsutvalget drøfter tiltak for å rekruttere og beholde medarbeidere. Dersom det er stor utskifting av medarbeidere i en barnehage, er dette absolutt noe SU-medlemmene kan drøfte og komme med forslag til tiltak mot. Medlemmene kan også drøfte hvordan barnehagen kan være en attraktiv arbeidsplass for medarbeidere av begge kjønn.

Bakgrunnen for at informasjon om årsaken til at ansatte slutter holdes tilbake, kan være etter medarbeidernes eget ønske.

Det er god praksis at samarbeidsutvalget underskriver på at de er kjent med taushetsplikten som gjelder for både barn, personalet og foreldrene. Samarbeidsutvalget vil i mange tilfeller få informasjon som er personlig og det er derfor viktig at de kjenner til ansvaret de har for ikke å spre denne informasjonen.