På en barnehageavdeling er det 13 barn som er 2-3 år gamle (de fleste fyller 3 i første halvdel av året). Grunnbemanningen er 3 voksne.

Etter å ha hatt barnet i barnehagen i 1,5 måned ser foreldrene at det svært sjelden er 3 voksne tilstede på avdelingen. Som regel er en av disse voksne på møte, gjør administrative oppgaver, er utlånt til en annen avdeling eller er syk/hos lege etc. Det virker som om barnehagen synes det "går greit" med kun 2 voksne på avdelingen, men det blir  ikke god nok kvalitet på tilbudet når det redusert antall voksne på 13 barn i 2-3 års alderen.

Når innsenderens barn fikk tildelt midler fra kommunen til en assistent tilsvarende 50 % av oppholdstiden, ble det avtalt at det var de "faste" voksne som skulle bytte på å ha ansvaret for barnet. Personalet har satt opp en plan hvor det er 3 voksne som bytter på å følge barnet opp.

Problemene oppstår hvis en av disse assistentene er syke. Da ringer barnehagen til foreldrene og ber foreldrene avgjøre om de syntes det er forsvarlig å sende barnet i barnehagen uten oppfølging av en "egen" person. Ved å likevel sende barnet i barnehagen disse dagene, føler foreldrene at de signaliserer at det går greit at barnet ikke har en egen assistent og at det ikke er så viktig med oppfølging av barnet. Foreldrene har derfor ikke sendt barnet i barnehagen disse dagene.

Er dette akseptabelt for foreldrene og barnet?

Svar:

Når det gjelder bemanningen i barnehagen, så reguleres dette i Lov om barnehager. Samtidig er det kun pedagognormen som er hjemlet i barnehageloven, og i § 18 Barnehagens øvrige personale, står det:

Pedagogiske ledere må ha utdanning som barnehagelærer.

Likeverdig med barnehagelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk.

Kommunen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet i første ledd. Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen.

Departementet gir forskrifter om dispensasjon, om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra utlandet og om unntak fra utdanningskravet for personale som arbeider i barnehagen på nattid.

Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.

Departementet gir utfyllende forskrifter om pedagogisk bemanning.

I følge lovhjemmelen, skal hver barnegruppe ha en pedagog, og denne skal ha godkjent barnehagelærerutdannelse. Den øvrige bemanningen står det lite om, kun at bemanningen skal være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. (Se 5. avsnitt i § 18.)

I Forskrift om pedagogisk bemanning, står bemanningsnormen noe mer utførlig beskrevet. I Forskriftens § 1 Norm for pedagogisk bemanning, står det som følger:

Det skal være minimum én pedagogisk leder per 14-18 barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år og barnas daglige oppholdstid er over seks timer.

I barnehager der barna har kortere oppholdstid per dag, kan barnetallet økes noe per pedagogisk leder.

Dette betyr at det er antall barn og barnas alder, som blir avgjørende for om barnegruppen skal ha en eller flere pedagoger med godkjent barnehagelærerutdannelse. På avdelingen til innsenderens barn er det 13 barn i alderen 2 – 3 år. Dersom alle barna er under 3 år, så skal barnegruppen ha tilgang til  to pedagoger med barnehagelærerutdannelse. Dette fordi det minimum skal være en pedagog per 7 – 9 barn under 3 år.

Når det gjelder den øvrige bemanningen, er lovverket vag. Bemanningen skal være tilstrekkelig, men hva betyr det at en bemanning er tilstrekkelig?

I Merknader til forskrift om pedagogisk bemanning § 1 Norm for pedagogisk bemanning står det i første t.o.m. tredje avsnitt::

Hensikten med hovedregelen om pedagogisk norm er å sikre at det finnes tilstrekkelig personale med pedagogisk kompetanse til å ivareta barns behov for omsorg, lek og læring, sosial tilhørighet og utviklingsstøtte, jf. loven § 2 og barnsrett til medvirkning, jf. loven § 3. Videre skal regelen bidra til å sikre et godt og nært samarbeid mellom foreldre og personale til barns beste, jf. loven §§ 1, 2 og 4.

Normen er ikke en norm for gruppestørrelser. Det kan organiseres både større og mindre grupper hele eller deler av dagen eller uken. Normen skal være oppfylt for barnehagen totalt. Det kan også være barn over og under tre år i samme gruppe. Et barns anses for å være tre år fra det året det fyller tre år.

Eier har ansvar for at barnehagens bemanning og samlede kompetanse er tilstrekkelig til at lovens og rammeplanens krav blir oppfylt. Kommunen som barnehagemyndighet har som godkjennings- og tilsynsmyndighet ansvar for å påse at barn får gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i barnehagen.

I forhold til det siste avsnittet, handler dette om en kontinuerlig vurdering. Men, dersom foreldrene opplever at barna i barnehagen ikke får det pedagogiske tilbudet Rammeplan for barnehager beskriver grunnet manglende bemanning, så er dette en sterk indikator på at bemanningen ikke er tilstrekkelig.

Videre står det følgende merknadens femte avsnitt:

Pedagogens plikt til å legge individuelle hensyn til grunn for det pedagogiske opplegget, slik det er presisert i barnehageloven § 2, gjelder alle barn, uansett oppholdstid (vår understreking). Dagens småbarnsforeldre forventer barnehagetilbud av god kvalitet, og barnehagens personale har plikt til å utforme barnehagetilbudet i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem (vår understreking). Barnehagelovens kapittel I Formål og innhold og utfyllende bestemmelser i rammeplanen gir barn rett til gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Pedagogen har et helhetlig ansvar for planlegging og vurdering, daglig omsorg for det enkelte barnet, (vår understreking) for utviklingen av det sosiale miljøet og læringsmiljøet i barnegruppen og for samarbeidet med barnas foreldre. Pedagogen har også veiledningsansvar for det øvrige personalet samt medansvar for utvikling av barnehagen som pedagogisk virksomhet og barnehagens samarbeid med andre tjenester. Pedagogens oppgaver er derfor ikke kun knyttet til å ivareta ansvaret for barna som faktisk oppholder seg i barnehagen samtidig. Adgangen til å øke barnetallet per pedagogisk leder må derfor bare benyttes der dette er forsvarlig.

Dette betyr bl.a. at pedagogisk leder er ansvarlig for å tilrettelegge barnehagetilbudet for barn har særlige behov, så er, slik at barnet får ivaretatt sine behov for oppfølging i forhold til sin utfordringer. Dette må skje i nær forståelse og samarbeid med foreldrene. FUB mener det er kritikkverdig og diskriminerende at foreldre ser seg nødt til å holde barnet sitt hjemme fra barnehagen, fordi barnehagen mener de ikke har tilstrekkelig bemanning for å ivareta barnets behov. Dersom barnehagen ikke kan sikre og ivareta dette, oppfordrer FUB foreldre som opplever dette, om å be om et møte med barnehagens styrer for å avklare situasjonen. Jf. lovens bestemmelser er det barnehagens plikt til å legge til rette for og ivareta alle barns behov til enhver tid.