Antall voksne på tur med barnehagebarn

I henhold til Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. skal alle barnehager ha skriftlige rutiner for praktisering av turer. Foreldrene skal medvirke i å utarbeide rutinene. De skriftelige rutinene skal være en del av barnehagens HMS-arbeid.

FUB mener at den bemanningsnormen som gjelder i barnehagen må fungere som et minstekrav når barnehagen går på tur. I forkant av turer i nær- og fjernmiljø må barnehagen vurdere:

 • Hvor mange voksne det må være for at barna skal ha en god og trygg tur.
 • Barnas opplevelse og utbytte sett i forhold til antall barn, barnas alder, turens varighet og bestemmelsessted.
 • Trafikkforhold, vær og terreng.
 • Om det er tilstrekkelig med én voksen på turer med små grupper av barn i nærheten av barnehagen.
 • Om det er tilstrekkelig med to voksne sammen med barna på turer av lengre varighet hvor bestemmelsesstedet ligger et stykke unna barnehagen.

Det må alltid være mulighet for at barnehagen og de(n) voksne på tur kan nå hverandre på telefon.

Det skal alltid være trygt for barna å ferdes på tur i barnehagens regi.

Turens bestemmelsessted

 • Turer til eller i nærheten av vann, krever spesielle rutiner for bemanning og nødvendig kompetanse i livredning. Barnehagen må ha egne rutiner for denne type turer.
 • Ved turer til privat bolig skal foreldrene være informert i god tid og ha anledning til å si nei til eget barns deltakelse, dersom turen ikke har pedagogiske eller andre gode formål.

Problemstillinger til drøfting med foreldrene

Esempler på problemstillinger til drøfting med foreldrene som grunnlag for å utarbeide rutiner for turer i barnehagens regi:

 • Bemanning i forhold til antall barn, barnas alder og turens lengde og bestemmelsessted.
 • Hvordan sikkerheten skal ivaretas for både barn og voksne på turen (dokumentasjon, navnelister, bruk av vester, turmål, trafikk etc.).
 • Hvordan barnehagen kan forebygge mulige beskyldninger mot personalet om overgrep.
 • Om personalet bør gå alene på turer med barna.