Hva er varsling?

Å varsle er å si i fra om kritikkverdige forhold. Kritikkverdige forhold er forhold som er eller kan være i strid med lover og regler, barnehagens retningslinjer eller alminnelig oppfatning om hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt.

Hvem varsler du til

Varsling bør normalt skje til lavest mulig nivå der utfordringen er. Her er et eksempel på hvor du kan varsle om ulike forhold og veien videre hvis varslingen ikke blir tatt på alvor/eller ikke tas til følge.

  • enkeltbarn: pedagogisk leder - styrer - barnehageeier -kommunen som barnehagemyndighet - Fylkesmannen
  • avdeling: pedagogisk leder - styrer -SU - barnehageeier - kommunen som barnehagemyndighet - Fylkesmannen
  • ansatte: styrer - barnehageeier - kommunen som barnehagemyndighet
  • barnehagen: styrer - SU - barnehageeier - kommunen som barnehagemyndighet  Fylkesmannen
  • styrer:  barnehageeier - kommunen som barnehagemyndighet - Fylkesmannen

Hvordan varsler du?

Varsling kan skje muntlig  eller skriftlig. Ofte er det ikke store ting som skal til for å forbedre forholdene. Den nære kontakten mellom foreldre og ansatte i barnehagen skal vanligvis innby til en åpen dialog om forhold som bør rettes. Andre ganger kan det være nødvendig med en skriftlig henvendelse til styrer, enten fra enkeltforeldre eller fra flere foreldre sammen/foreldrerådet.

Hvis barnehagen ikke etterkommer din henvendelse, eller ikke gjør tilstrekkelige endringer, kan du ta opp saken med kommunen. Kommunen er barnehagemyndighet jf.barnehageloven § 8. Kommunens ansvar, og skal gi veiledning og påse at barnehagene i kommunen drives i samsvar med gjeldende regelverk. Henvendelsen til kommunen bør sendes skriftlig.

Dersom kommunen avviser henvendelsen eller kommer frem til at det ikke er grunn til å gi pålegg om retting til barnehageeier, kan du fremme en formell klage på dette vedtaket, jf. Forskrift om miljørettet helsevern § 16 annet ledd. Klagefristen er tre uker fra du mottok vedtaket fra kommunen, jf. forvaltningsloven 10. februar 1967 § 29.

Hva bør en skriftlig varsel inneholde?

For å få best mulig gjennomslag for dine synspunkter, er det viktig å sørge for god dokumentasjon fra deg som bruker og eventuelt fagmyndigheter.

Noen gode råd i den forbindelse kan være:

  • Gi en presis og enkel beskrivelse av problemene slik de oppleves.
  • Beskriv eventuelle problemer av helsemessig eller annen art. I slike tilfeller vil det være nyttig å innhente en legeerklæring.
  • Om mulig innhent nødvendig dokumentasjon fra barnehagen/kommunale etater.
  • Vis gjerne til aktuelle lover og forskrifter og opplevde avvik fra disse.
  • Send saken skriftlig og påse at den blir fulgt opp av kommunen.

Varsling kan være vansklig

Når man velger å  varsle i en sak kan dette være vanskelig  på ulike områder. Hvis du trenger råd og veiledning i din sak kan du ta kontakt med FUB  (Foreldreutvalget for barnehager) som kan gi råd og veiledning.

www.fubhg.no – Tlf.: 477 99 200

 

Her kan du lese mer og se eksempler på varslinger som er sendt til barnehager:

 

Veileder til Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.